Projekty UNIJNE

Przedsiębiorstwo BIATECH sp. z o.o. realizuje projekt stanowiący element katalogu usług RPO WPOś priorytetowa I – Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Poddziałanie 1.4.1 – Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Typ projektu 1A – Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy).

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa „Biatech Sp. z o.o. poprzez skorzystanie z prorozwojowej usługi doradczej pn. „Wsparcie opracowania i wdrożenia strategii komunikacji marki”. Planowanym efektem projektu, dzięki profesjonalnemu wsparciu eksperckiemu, jest uzyskanie przez firmę szans na zwiększenie sprzedaży, czego następstwem będzie: wzrost udziału w rynku, poprawa wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności marki oraz własnych produktów i usług, a co za tym idzie – wzrost rentowności organizacji. Wartość projektu: 61 500,00 PLN. Wkład Funduszy Europejskich: 42 500,00 PLN.

GRANT2/74

BIATECH sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Granty na badania i rozwój”

Celem projektu jest zakup usług badawczych polegających na zaprojektowaniu, wykonaniu i przebadaniu prototypu przepływomierza elektromagnetycznego do pomiaru wydajności i ciśnienia wody w zewnętrznych hydrantach przeciwpożarowych – FLOWBOSS PLUS na rzecz BIATECH Sp. z o.o.

Dofinansowanie projektu z UE:84 320,00 zł

Przedmiotem zamówienia jest zakup prac badawczo-rozwojowych.

Realizacja przedsięwzięcia od 24.09.2019 do 5.11.2019

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.2 Bon na usługi badawcze.

GRANT2/75

BIATECH sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Granty na badania i rozwój”

Celem projektu jest zakup usług badawczych polegających na zaprojektowaniu, wykonaniu i przebadaniu prototypu stanowiska do prób zbiorników ciśnieniowych metodą hydrostatyczną z pompą automatyczną na rzecz BIATECH Sp. z o.o.

Dofinansowanie projektu z UE:84 575,00 zł

Przedmiotem zamówienia jest zakup prac badawczo-rozwojowych.

Realizacja przedsięwzięcia od 24.09.2019 do 5.11.2019

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.2 Bon na usługi badawcze.

„Promocja firmy BIATECH Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością poprzez udział w krajowych targach KIELCE WORK SAFETY-EXPO”

BIATECH Spółka z o.o. realizuje projekt nr WND-RPPD.01.04.01-20-0069/19 pn. „Promocja firmy BIATECH Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością poprzez udział w krajowych targach KIELCE WORK SAFETY-EXPO” zgodnie z umową nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0069/19-00 zawartą dnia 9 lipca 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa. Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności na rynku krajowym jak i międzynarodowym.

Wartość projektu 83 479,35 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 48 330,13 PLN

GRANT/209

BIATECH sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Przeprowadzenie prac B+R na rzecz BIATECH Sp. z o.o.”

Celem projektu jest zakup prac badawczo-rozwojowych polegających na zaprojektowaniu, wykonaniu i przebadaniu prototypu urządzenia do wykonywania prób ciśnieniowych kolektorów urządzeń przedsiębiorstwa BIATECH Sp. z o.o., wymagających testów ciśnieniowych.

Dofinansowanie projektu z UE: 79 349,59 zł

Przedmiotem zamówienia jest zakup prac badawczo-rozwojowych.

Realizacja przedsięwzięcia od 05.09.2018 do 31.10.2018

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I cnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.2 Bon na usługi badawcze

„BIATECH Sp. z o.o. przyjazna środowisku poprzez wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej 12,18kWp”

BIATECH sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „BIATECH Sp. z o.o. przyjazna środowisku poprzez wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej 12,18kWp

Projekt ma na celu wspieranie gospodarki efektywnej, korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku. W ramach realizacji projektu powstała instalacja fotowoltaiczna, która pozwala na produkcję energii z odnawialnych źródeł. Projekt przyczynia się do przejścia na niskoemisyjną/niskowęglową i odporną na zmianę klimatu gospodarkę.

Dofinansowanie projektu z UE: 28 800,00 zł

pl_PL